Stowarzyszenie Edukacji Społeczeństwa Obywatelskiego

Celem Stowarzyszenia jest działanie w oparciu o konstytucyjne zasady pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałania i otwartości – na rzecz budowy w Polsce kapitału społecznego, rozumianego jako zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, wzmacniająca kreatywność oraz wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów poprzez wymianę opinii i kreowanie aktywnych postaw wobec spraw związanych z praworządnością, sprawiedliwością społeczną, prawami człowieka, wolnością słowa i sumienia, a opartego na wartościach obecnych w całej historii Polski i wyróżniających polską tożsamość narodową.

Flagowym projektem realizowanym przez stowarzyszenie jest organizacja Marszu Bitwy Warszawskiej 1920 upamiętniającego genialny manewr wojsk Marszałka Piłsudskiego, który był punktem zwrotnym bitwy i zadecydował o Cudzie nad Wisłą.